Bantam

Name Manager
SP830 Bantam Knights Pam Cholak
SP831 Bantam Bandits Nancy Tremblay
SP832 Bantam Cheryl Assaly
SP833 - Bantam Knights Shannon Bretecher
SP827 Bantam Knights Brigitte Gallace
SP828 Bantam Saints Cheryl Hogan
SP829 Bantam Aces Cary Burgett